algemene voorwaarden 


Op alle overeenkomsten tot thermografisch onderzoek, diensten en/of levering van goederen door ‘Paard & Beweging in beeld’ zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen;

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Thermograaf:

De eigenaar/thermograaf van ‘Paard & Beweging in beeld’ Ella Gorte –van Doorn , belast met werkzaamheden en bevoegd tot het uitvoeren van thermografisch onderzoek.

Patiënt:

Het voor een onderzoek aangeboden dier.

Onderzoek:

Het doen van een thermografisch onderzoek, het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van aanbevelingen ten behoeve van een patiënt dan wel de cliënt.

Onderzoekovereenkomst:

Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een onderzoek verzoekt en de thermograaf dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de thermograaf om een onderzoek te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Cliënt:

De patiënteigenaar en/of aanbieder van de patiënt;

A. Patiënten onderzoek.

 1. Een overeenkomst tot onderzoek komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de patiënt voor thermografisch onderzoek aan de thermograaf door de cliënt, dan wel zijn vertegenwoordiger of houder van het dier, hoe ook genaamd, wordt gevolgd door een acceptatie voor thermografisch onderzoek door de thermograaf. De aanbieding van de patiënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.
 2. Van acceptatie is sprake zodra de thermograaf een aanvang neemt met het onderzoek dan wel een datum en/of tijdstip voor het onderzoek heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het onderzoek op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
 3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan thermografisch onderzoek en de thermograaf heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
 4. Indien de aanbieder niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de eigenaar, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de eigenaar de volmacht betwist.
 5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten is uitsluitend de thermograaf.
 6. De thermograaf heeft het recht om het sluiten van een onderzoekovereenkomst ten aanzien van een haar aangeboden patiënt en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de thermograaf van mening is dat het onderzoek van de patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de thermograaf van mening is dat verder onderzoek niet in het belang van het dier is.
 7. In bijzondere gevallen kan de thermograaf de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de thermograaf te maken kosten voor het onderzoek, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
 8. De thermograaf kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten onderzoek en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De thermograaf is ten allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring het overleggen van een geldig identiteitsbewijs.
 9. De onderzoekovereenkomst verplicht de thermograaf uitsluitend tot het leveren van een onderzoek met inachtneming van alle betrokken belangen. De thermograaf is evenwel niet verplicht tot enige specifieke onderzoeken noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
 10. Met wensen van de cliënt wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de thermograaf niet bijdraagt tot een optimaal onderzoeksresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen het onderzoek, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
 11. Indien de patiënt tijdens het onderzoek door de thermograaf overlijdt zal tenzij anders overeengekomen de cliënt op eigen rekening zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de crematie of begrafenis. De kosten van de crematie/begrafenis alsmede eventuele vervoers- en bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.
 12. De keuze voor het wel of niet doen van een bewegingsonderzoek van de patiënt tijdens het thermografische onderzoek is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf.
 13. Wanneer de thermograaf twijfelt aan de omstandigheden of klachten van de patiënt om een verantwoord bewegingsonderzoek te doen, is deze ten aller tijde gerechtigd hier vanaf te mogen zien in het belang van de gezondheid van de patiënt.
 14. Op uitdrukkelijk wens van de cliënt wordt het onderzoek voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de thermograaf overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de thermograaf de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
 15. Indien een onderzoekovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is de cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor het onderzoek reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiënt of cliënt alsmede voor het onderzoek reeds speciaal bestelde goederen.
 16. De thermograaf kan eenzijdig de (voortzetting van) onderzoekovereenkomst annuleren indien :
  1. het vertrouwen tussen thermograaf en cliënt op zo ernstige wijze is verstoord de thermograaf geen werkbare situatie meer aanwezig acht.
  2. de thermograaf van mening is dat een (voortzetting van het) onderzoek van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat. De cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte onderzoekskosten te voldoen.
 17. De thermograaf heeft het recht bij het uitvoeren van het onderzoekovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan cliënt behoeft te worden medegedeeld.

B. Betaling.

 1. De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de thermograaf. De meest voorkomende tarieven staan op de website vermeld.
 2. Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen dienen door een thermograaf en de eigenaar te zijn voorzien van een schriftelijk aantekening voor zijnde gezien en akkoord.
 3. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde onderzoeken en eventueel goederen. De kosten van vervolg onderzoeken en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van Cliënt.
 4. De betaling is verschuldigd:
  1. Primair contant terstond na beëindiging van het onderzoek dan wel bij het afhalen van de patiënt of bestelde goederen.
  2. Naar keuze van de thermograaf kan worden ingestemd met betaling van binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 5. Mocht cliënt niet terstond kunnen of willen betalen en de thermograaf is om haar moverende redenen niet bereid een factuur uit te reiken, dan zal de thermograaf gebruik maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de patiënt en/of de goederen onder zich houden. Ingeval van retentie van een patiënt komen de huisvestings- en verzorgingskosten conform praktijktarief volledig voor rekening van de cliënt, met inachtneming van het gestelde in B sub 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 6. In bijzondere gevallen kan een betalingsregeling overeen gekomen
 7. De cliënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft uitsluitend kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de cliënt.
 8. Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de cliënt gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.
 9. De opbrengst van een eventuele verkoop zal in mindering worden gebracht met het totaal verschuldigde.

C. Overige bepalingen.

 1. Het is de cliënt niet toegestaan andere ruimten van de stallingsplaats dan de stalling van de patiënt te betreden zonder voorafgaande toestemming van de thermograaf en stalhouder(s).
 2. Het dragen van een goed gekeurde cap tijdens de trainingen of het rijden tijdens het onderzoek is verplicht, indien dit niet gebeurd kan de thermograaf de verbintenis beëindigen.
 3. Ook indien het onderzoek onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor het gepleegde onderzoek toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.
 4. De thermograaf is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien cliënt dit, middels een schriftelijke verklaring van een te zake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.
 5. De cliënt is verplicht om de door de thermograaf te verrichten prestatie, onderzoeken en/of te leveren goederen onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cliënt dient klachten over de verrichte diensten, onderzoeken en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden mondeling kenbaar te maken. Deze mondelinge aanzegging dient uiterlijk binnen 7 dagen door de cliënt schriftelijk bevestigd te worden. Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de thermograaf ter zake enig gebrek of onvolkomenheid.
 6. Indien de thermograaf de klacht over het onderzoek, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de thermograaf te allen tijde het recht om:
  1. indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
  2. indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is of;
  3. het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de thermograaf.
 7. Indien de thermograaf op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de thermograaf in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft met inbegrip van het eigen risico. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.
 8. Indien er geen uitkering op de polis volgt, wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur of de offerte die de thermograaf, aan de cliënt heeft verzonden voor de desbetreffende opdracht.
 9. De thermograaf behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor het onderzoek gebruikte hulpmiddelen (eventueel verstrekt door een dierenarts), originele afschriften, Patiëntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de onderzochte patiënt. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden.
 10. Op alle (onderzoek)overeenkomsten tussen de thermograaf en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van Toepassing. In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in de plaats van vestiging van de thermograaf bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de thermograaf een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.